Μαθαίνουμε στη βιβλιοθήκη

Η δράση “Μαθαίνουμε στη βιβλιοθήκη” πραγματοποιήθηκε για να ανακαλύψουν τα παιδιά εναλλακτικές πηγές γνώσεων. Βασικοί στόχοι της δράσης ήταν η εκμάθηση τεχνικών εύρεσης βιβλίων και η αξιοποίηση της Δημοτικής βιβλιοθήκης ως συμπληρωματική πηγή γνώσης. Με ομαδοσυνεργατικό πνεύμα οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την κοινότητα, ενισχύθηκαν στην προεπαγγελματική τους εκπαίδευση και στην αυτοπεποίθησή τους.

Οι μαθητές αξιοποίησαν εναλλακτικά τη γνώση, έμαθαν να λειτουργούν με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα, ακολούθησαν τη διαδικασία δανεισμού και τους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών πέρα του διαδικτύου, προωθώντας τη φιλαναγνωσία και τη φιλομάθεια. Τα βιβλία χρησιμοποιήθηκαν ως επιπρόσθετο υλικό διδασκαλίας σε αντιστοιχία με τη διδακτέα ύλη του σχολικού εγχειριδίου και αξιοποιήθηκαν ως προς το περιεχόμενο, τις εικόνες και τα πειράματα που προτάθηκαν από αυτά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που απάντησαν οι μαθητές στο πλαίσιο της δράσης.

Τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου ήταν τα εξής:
1. Έμαθες πώς να βρίσκεις στη δημοτική βιβλιοθήκη το βιβλίο που σε ενδιαφέρει;
2. Έμαθες πώς να δανείζεσαι βιβλία από τη δημοτική βιβλιοθήκη;
3. Έμαθες πώς επιστρέφουμε ένα βιβλίο στη δημοτική βιβλιοθήκη;
4. Σε βοήθησε η συνεργασία με τους συμμαθητές σου κατά τη διάρκεια της δράσης;
5. Οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης βοήθησαν να μάθεις τη διαδικασία δανεισμού ενός βιβλίου;
6. Θα ήθελες να συμμετάσχεις ξανά σε παρόμοια δράση;
Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερωτήσεων επισυνάπτονται στο παρακάτω πίνακα: